Personvernerklæring for Best Padel

  1. INNLEDNINGNår du melder din interesse for våre tjenester, blir medlem hos oss, booker bane, deltar på våre arrangementer, besøker våre nettsider eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til slik behandling.Behandlingsansvarlig for personopplysningene er BEST PADEL AS ved daglig leder. Den daglige oppfølgingen av vårt behandlingsansvar er delegert til vår personvernansvarlig i virksomheten.
  2. VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGERNedenfor følger en oversikt over de personopplysninger vi behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling:
   1. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss registrerer vi navn, telefonnummer, e-postadresse, og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.
   2. For å kunne administrere medlemskapet, fakturering, booking av bane, utstyr og andre tilvalg og bruk av våre tjenester, registrerer vi navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fotografi for ID, kundenummer, hva som bookes, til hvilke tider bookingen skjer, eventuell deltakelse i turneringer og konkurranser vi arrangerer. Behandlingen skjer på grunnlag av din medlemsavtale hos oss, eller ditt samtykke ved henvendelser når du ikke er medlem, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne tilby den tjenesten det gjelder.
   3. For å kunne sende ut markedsføring og informasjon om våre tilbud og aktiviteter benytter vi navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss. Du kan reservere deg mot/trekke samtykke til direkte markedsføringshenvendelser, ved å sende oss en epost til hei@bestpadel.no.
   4. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos behandler vi innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelses-prosesser.
   5. Vi benytter Matchi ABs app for booking og annen administrasjon av våre medlemskapstjenester. De håndterer i den forbindelse personopplysninger på vegne av BEST PADEL AS (såkalt databehandler). Vi oppfordrer deg til også å gjøre deg kjent med Matchis personvernerklæring for de personopplysninger de behandler.
   6. Våre nettsider inneholder også enkelte lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f.eks. Facebook og Instagram). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar. Vi vil på våre sider på sosiale medier kunne se dine reaksjoner (opplastninger, likes, kommentarer osv.). Vi vil også ha tilgang til anonymisert statistikk for å kunne få innsikt over bruken av våre sider på sosiale medier. Behandlingsgrunnlaget for dette vil være vår berettigede interesse i å ha en side på det sosiale mediet og ha innsikt i hvordan det brukes. Vær oppmerksom på at selv om du sletter din konto eller slutter å følge oss på det sosiale mediet, vil dine reaksjoner fortsatt kunne være tilgjengelig på våre sider.
   7. behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vi gir tydelig informasjon om at vårt område/ byggene er overvåket. Personopplysninger som samles inn vil være bilde og video av personer, samt i visse tilfeller besøkendes bil med registreringsnummer. Det gjøres ikke overvåking og opptak av lyd. Videoene vises i sanntid på monitor og det gjøres også forløpende opptak av videoene, som slettes som angitt i punkt 5 nedenfor.
  3. UTLEVERING TIL ANDRE
   Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er avtale med deg eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen.Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.  I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss eller som beskrevet i denne personvernerklæringen.
  4. LAGRINGSSTED
   Vi lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.
  5. LAGRINGSTID OG SLETTING
   Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter regnskaps- og bokføringsloven.Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. Dine personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.Opptak fra kameraovervåking slettes fortløpende etter fjorten dager, med mindre opptaket er utlevert til Politiet eller vi på annet grunnlag har rett til å behandle videopptaket i en lengre periode.Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.
  6. BESKYTTELSE OG INFORMASJONSSIKKERHET
   Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.
  7. DINE RETTIGHETERDu har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:
   • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
   • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert
   • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
   • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
   • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet
   • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
   • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på hei@bestpadel.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

    Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no. Ta alternativt gjerne kontakt med oss direkte, i tilfelle det er noe vi kan raskt rette opp i.

     

  8. ENDRINGERHvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring i vår personvernerklæring. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Du oppfordres derfor til å sjekke vår personvernerklæring med jevne mellomrom.

   Ved vesentlige endringer, og forutsatt at vi har din e-postadresse, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene per e-post.

  9. KONTAKTDETALJER

   For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

   BEST PADEL AS
   Postadresse: Rådhusgata 11, 3211 Sandefjord
   hei@bestpadel.no
   T: 33 45 22 00
   Vår besøksadresse er Gneisveien 13, 3221 Sandefjord